Inwestycje europejskie w regiony położone wzdłuż granic zewnętrznych, w tym i w Polsce.

W ostatnim czasie Komisja Europejska podjęła szereg działań w zakresie zacieśnienia współpracy transgranicznej poprzez inwestycje w rozwój społeczny i gospodarczy regionów jakie znajdują się na zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

Regiony te, są szczególnie narażone i poddane na wpływy zewnętrzne, co może odbić się na ogólnej polityce unijnej. Spójna polityka dotycząca tych regionów nie pozwoli na tworzenie nowych podziałów i różnic gospodarczych wewnątrz UE. Poprzez inwestycje w te szczególne rejony UE, będzie można wpłynąć na harmonię współpracy z państwami ościennymi oraz na rozwój gospodarczy w tych miejscach.

Dzięki zainwestowaniu odpowiednich środków pieniężnych w innowacyjne rozwiązania komunikacyjne i gospodarcze będzie można zacieśnić stosunki gospodarcze z sąsiadami UE. Równocześnie pozwoli to na bardziej spójne działania społeczeństwa zamieszkującego w tych regionach z pozostałymi państwami UE, co stworzy silną gospodarkę i równocześnie zwiększy konkurencyjność dla lokalnych przedsiębiorców.

Całość tych procesów jest szczególnie istotna dla całej gospodarki UE. Od działań na terenach granicznych może zależeć polityka wobec bezpośrednich sąsiadów Unii, zatem większość działań wspierających rozwój i wzrost gospodarki w tych miejscach jest priorytetem dla przywódców unijnych. W ramach nowych projektów, które zostały podjęte przez Unię Europejską, dofinansowanie na rozwój MŚP, edukację, kulturę, badania naukowe oraz wiele innych, dostanie 27 państw. Każde z tych państw mogły wybrać po 4 cele, nad którymi chcą pracować i które uznały za najbardziej pilne.

Pozwoli to na zmniejszenie różnic kulturowych i gospodarczych pomiędzy państwami UE a państwami granicznymi. Środki finansowe będą dostarczane do krajów sąsiadujących do końca 2016 roku, a dotacje są przyznawane na zasadzie zgłaszania wniosków do Komisji UE. Całość procedur ma się rozpocząć na początku 2016 roku, najpóźniej w 2017 roku w zależności od tempa współpracy i przyjmowania zaproszeń do składania wniosków.

Jednym z przykładów pozytywnej współpracy transgranicznej pomiędzy krajami sąsiadującymi z UE, jest projekt „Clean river”, który zaangażował Ukrainę i Rumunię do zachowania czystości ekologicznej nad Dunajem i zapobieganiu katastrofom ekologicznym.

Story Page