Spojrzenie na działalność lobbingową na poziomie UE przez profesora Pierre-Yves Monjala

Profesor Pierre-Yves Monjal proponuje neutralną definicję lobbingu i omawia wyniki swoich badań na temat odpowiedzialnego lobbingu i Unii Europejskiej.

Profesor Pierre-Yves Monjal jest profesorem nadzwyczajnym prawa publicznego, katedrą Jean Monnet na Uniwersytecie François Rabelais w Tours. Jest dyrektorem programu Nihon-Europa, współdyrektorem GERCIE i redaktorem naczelnym European Union Review.

W celu uzyskania dalszych informacji:

  • Grégory Houillon, Le lobbiyng en droit public, Bruylant 2012 Pierre-Yves Monjal, Mekki Mustapha. Unia Europejska, Odpowiedzialny lobbing. P.-Y. Monjal (reż.) i M. Mekki (reż.). Francja. L'Harmattan, 2015 r. europejski rejestr służący przejrzystości, utworzony w 2011 r., wspólny dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Według stanu na dzień 1 marca 2017 r. w rejestrze tym zarejestrowanych jest 11 268 podmiotów. Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia tego rejestru i rozszerzenia go również na Radę. z września 2016 r. Sprawozdanie Zgromadzenia Narodowego nr 4491 autorstwa pani Danieli Auroi w sprawie zapobiegania konfliktom interesów w UE, luty 2017 r. Laura Nena, Lobbies: From the shadow to the light on public decision? w sprawie niedawnej ewolucji prawa francuskiego za sprawą ustawy Sapin II z 9 grudnia 2016 r., Le Petit juriste Benoît Chambon i Quentin Hulot: Ustawa Sapin II albo historia nieśmiałego uznania lobbingu, Village justice

Aby (ponownie) zobaczyć pozostałe części wywiadu:

  • działalność edukacyjna Katedry Jean Monnet prof. P.Y. Monjal konferencje Katedry Jean Monnet prof. P.Y. Monjal Oś badań nad Japonią w katedrze Jean Monnet profesora Pierre-Yves Monjala, cz.3

Story Page