Wolne stanowisko pracy: radca prawny w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego UE w Europejskim Banku Centralnym

Radca prawny w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego UE

Nr referencyjny: 2016-206-EXT S Termin składania aplikacji: środa, 14 grudnia 2016 r. Obszar funkcjonalny: Służby prawne Funkcja: Dyrekcja Generalna Służb Prawnych (DG/L) przygotowuje instrumenty prawne i zapewnia doradztwo w zakresie wszystkich aspektów prawnych ram regulacyjnych, umownych i instytucjonalnych Europejskiego Banku Centralnego (EBC), Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), Eurosystemu i jednolitego mechanizmu nadzorczego (SSM). W szczególności koncentruje się na interpretacji Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz właściwego prawa wtórnego UE. Przygotowuje opinie EBC w sprawie projektów aktów prawnych oraz przyczynia się do określania stanowiska prawnego EBC wobec instytucji UE i na forach międzynarodowych. Reprezentuje również EBC przed sądami. Dyrekcja Generalna składa się z czterech działów: Działu Prawa Instytucjonalnego, Działu Prawa Finansowego, Działu Prawa Nadzoru oraz Działu Legislacji. Dział Prawa Instytucjonalnego doradza we wszystkich aspektach zarządzania ESBC, Eurosystemem i SSM, w tym w kwestiach wewnętrznych związanych z niezależnością, zakazem finansowania ze środków banku centralnego, poufnością i dostępem publicznym, jak również w kwestiach zewnętrznych związanych z przywilejami i immunitetami. Wydział współpracuje również z organizacjami międzynarodowymi w zakresie prawa służby cywilnej, rachunkowości, banknotów, audytu, własności intelektualnej, podatków, zamówień publicznych i umów niefinansowych. Wyłoniony(-a) kandydat(-ka) będzie przydzielony(-a) do grupy ekspertów zapewniających wsparcie i doradztwo prawne w zakresie ogólnych i szczegółowych kwestii związanych z prawem konstytucyjnym i administracyjnym UE, ze szczególnym uwzględnieniem instytucjonalnych ram prawnych EBC, ESBC, Eurosystemu i SSM.

Wyłonionemu kandydatowi zostaną powierzone następujące główne zadania: przeprowadzanie analiz prawnych; doradzanie w zakresie ram prawnych EBC, w tym Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności w odniesieniu do kwestii konstytucyjnych i administracyjnych UE; doradzanie w zakresie instytucjonalnych ram prawnych SSM; udział w wewnętrznych i zewnętrznych spotkaniach w celu przedstawiania porad prawnych i omawiania kwestii prawnych zarówno z kolegami prawnikami, jak i osobami niezwiązanymi z prawem przygotowywanie pisemnych opinii prawnych i informacji dla organów decyzyjnych EBC oraz komitetów ESBC i Eurosystemu; sporządzanie i rozwijanie ram prawnych EBC w zakresie zagadnień prawa administracyjnego UE; w razie potrzeby występowanie w charakterze pełnomocnika EBC w sprawach sądowych, w tym przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Od wybranego kandydata oczekiwać się będzie: zajmowania się złożonymi sprawami prawnymi, zarówno samodzielnie, jak i w zespole, oraz współpracy z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi; wyszukiwania, przygotowywania i przedkładania dokumentów odpowiednim organom; podejmowania inicjatyw i doradzania bezpośrednim przełożonym w kwestiach związanych z zakresem jego/jej odpowiedzialności.

Kwalifikacje i doświadczenie: Kandydaci muszą posiadać następującą wiedzę i kompetencje: dyplom ukończenia studiów prawniczych na poziomie wyższym uzyskany w jednym z państw członkowskich UE lub kwalifikacje zawodowe pozwalające na uznanie kandydata za prawnika w jednym z państw członkowskich UE zgodnie z dyrektywą Rady 77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. mającą na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług; gruntowną praktyczną znajomość prawa konstytucyjnego i administracyjnego UE; co najmniej pięcioletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego UE, nabyte podczas pracy w szczególności w instytucjach, organach lub agencjach UE, organizacjach międzynarodowych, krajowych organach administracyjnych lub sądach lub firmach prawniczych specjalizujących się w tych dziedzinach prawa.D. i magistra (LL.M) stopnie naukowe w dziedzinie prawa UE, odpowiednie doświadczenie akademickie i publikacje w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego UE oraz dopuszczenie do wykonywania zawodu adwokata będą uważane za atuty; atutem będzie dobra znajomość instytucjonalnych ram prawnych EBC, ESBC, Eurosystemu i SSM; atutem będzie doświadczenie zawodowe zdobyte w bankach centralnych lub organach nadzoru finansowego; atutem będzie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu sporów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej; atutem będzie również znajomość baz danych dotyczących prawa i orzecznictwa UE zaawansowana znajomość języka angielskiego z udokumentowaną zdolnością redagowania tekstów; zaawansowana znajomość przynajmniej jednego innego języka urzędowego UE; zaawansowana znajomość języka francuskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem; praktyczna znajomość pakietu MS Office, w szczególności programów Outlook, Word, Excel i PowerPoint. Kompetencje: wyłoniony(-a) kandydat(-ka) powinien (powinna) posiadać następujące umiejętności behawioralne: przekazywanie pomysłów w sposób skuteczny i zapewniający wzajemne zrozumienie; umiejętność nawiązywania i utrzymywania opartych na współpracy stosunków roboczych z personelem i kierownictwem na wszystkich szczeblach, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią; dzielenie się informacjami i wspieranie członków zespołu w osiąganiu wspólnych celów; swobodna praca bez ścisłego nadzoru, ale wie, kiedy należy zaangażować innych; zdolność do działania w trudnych okolicznościach; ustalanie priorytetów i przywiązywanie wagi do szczegółów, nawet pod presją czasu. Dodatkowe informacje: Trzyletnia umowa na czas określony, która może zostać przedłużona w zależności od indywidualnych wyników i potrzeb organizacyjnych. Od wyłonionego kandydata oczekiwać się będzie okazjonalnie: podróży do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w celu wzięcia udziału w rozprawach; wykonywania pracy w niestandardowych godzinach pracy oraz pracy w miejscach pozostawania EBC w gotowości do pracy, aby umożliwić Wydziałowi utrzymanie ciągłości działania; Aby zwiększyć różnorodność zatrudnienia, EBC szczególnie zachęca do składania podań kobiety.

Story Page