Przegląd nowych programów Funduszy Europejskich

W latach 2014-2020 Unia zamierza przeznaczać swoje środki nie tylko na istniejące fundusze, ale również na nowe programy. Jednym z nich jest program unijny Horyzont 2020 zwracający na siebie uwagę przede wszystkim dlatego, że ma odpowiadać za prowadzenie prac badawczych charakteryzujących się rzeczywiście wysokim poziomem.

Program ten powinien też wspierać współpracę międzynarodową oraz te przedsiębiorstwa, które stawiają na innowacje.

Z kolei program COSME zwraca na siebie uwagę przede wszystkim dlatego, że jego zadanie ma polegać na ułatwianiu małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do rynków znajdujących się na terenie UE, co do tej pory wydawało się zadaniem możliwym do osiągnięcia jedynie przez największe podmioty. Jednocześnie program ten stwarza firmom z tego sektora szansę na jeszcze bardziej skuteczne finansowanie, co jest możliwe miedzy innymi dzięki kapitałowi i gwarancjom kredytowym.

Ciekawym rozwiązaniem wydaje się również program o nazwie „łącząc Europę” zwracający na siebie uwagę przede wszystkim dlatego, że może pomóc w finansowaniu przedsięwzięć mających na celu budowę linii kolejowych, sieci energetycznych oraz dróg.

Młodym ludziom do gustu powinien zaś przypaść program Erasmus+ zwracający na siebie uwagę ze względu na realne wsparcie ułatwiające młodym ludziom pobyt na stażach za granicą.

Podstawowym kryterium stosowanym przez UE podczas dokonywania podziału środków finansowych UE pomiędzy poszczególne państwa jest poziom PKB na mieszkańca. Przyjmuje się zatem, że regiony o poziomie PKB w granicach od 75 do 90 procent średniego poziomu unijnego zyskują status regionów w okresie przejściowym. Dopiero przekroczenie tej wartości przez region pozwala na zaliczenie go do grona bardziej rozwiniętych. Warto też mieć na uwadze to, że kryteria obiektywne wcale nie są jedynymi, jakie analizuje Unia Europejska.

nowe programy i dotacje z Europy

Wcale nie mniej istotne wydają się inne czynniki, które są brane pod uwagę w procesie indywidualnych negocjacji. Otrzymanie pomocy wymaga podpisania specjalnej Umowy Partnerstwa z KE. To właśnie ten dokument definiuje strategię inwestowania w każdym kraju środków europejskich. Jednocześnie wyznacza on priorytety inwestycyjne danego państwa oraz jego cele strategiczne.

Story Page