Czym są Fundusze Europejskie? cz II

Fundusze Europejskie i zasady ich działania związane są z tym jaką politykę regionalną stara się prowadzić UE. Chodzi o realizowanie takich działań, dzięki którym będzie istniało wsparcie dla różnych podmiotów, które należą do wspólnoty europejskiej.

W grę wchodzi między innymi zasada partnerstwa. Na każdym etapie realizacji funduszu uczestniczyć muszą zainteresowani partnerzy i konieczna jest stała współpraca między władzami krajowymi regionalnymi oraz lokalnymi. Konieczna będzie stała kooperacja między sobą. W ten sposób można osiągnąć zadowalające efekty tych działań, które będą podejmowane. Dodatkowo wchodzi w grę także zasada subsydiarności a więc pomocniczności między tymi poszczególnymi szczeblami, które biorą udział w danym projekcie.

Równocześnie unika się centralizacji podejmowanych działań, tak by wzbudzać większe znaczenie po stronie samorządów regionalnych oraz tego typu struktur w ramach wykorzystywania funduszy europejskich. Mamy jeszcze inne zasady, które decydują o tym jak środki są dysponowane i czym tak naprawdę określa się fundusze europejskie.

Na co wydawane są fundusze?

Unia w każdej perspektywie przygotowuje swoje strategiczne cele oraz projekty, które chce realizować i rozwijać. Na tej podstawie kształtuje się politykę i podejmuje również decyzję co do tego jak będą wybierane i wykorzystywane Fundusze Europejskie. Zrównoważony rozwój Unii zależy zawsze na tym, by rozwój był odpowiedni w całej Europie i realizował się bez niszczenia środowiska naturalnego. Promuje się obecnie racjonalne korzystanie z natury, tak by nie doprowadzić do zniszczenia wspólnych dóbr. 

Równość szans

Równość szans dla UE również ma ogromne znaczenie i wiele projektów na tej podstawie się realizuje. Dla UE są to kluczowe sprawy, dlatego nie może być środków unijnych na takie projekty, w których będzie dochodziło do jakiekolwiek dyskryminacji podmiotów, które chcą starać się o realizowanie projektów w unijnych funduszy.

Społeczeństwo informacyjne

działanie społeczeństwa informacyjnego Realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego związana jest bezpośrednio z promowaniem wszelkich technologii informacyjnych, które mają nowoczesny charakter i mogą dotyczyć życia codziennego obywateli, przedsiębiorstw czy administracji publicznej. Dla UE ważne będzie także realizowanie rozwoju przestrzennego, którego zadaniem będzie dążenie do utrzymania różnorodności w różnych regionach. Zarządzenie środkami musi więc mieć istotne uwarunkowania, które mogą odpowiadać za to jak dane projekty będą traktowane przez UE i na jaką ocenę będzie można oczekiwać przy ich realizowaniu.

Story Page