Najlepsze praktyki WBL "Kształcenie w miejscu pracy - wstępem do zawodowej przyszłości" projekt

W dzisiejszych czasach bezrobocie jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi młodzież w całej Europie. Jednym z czynników, który przyczynia się do wzrostu tego wskaźnika jest niedopasowanie kompetencji i wiedzy, które posiada młodzież do wymagań rynku pracy. Z tego powodu sektor kształcenia i szkolenia zawodowego potrzebuje większego wsparcia i innowacji, a instytucje edukacyjne w całej Europie powinny wdrażać działania w zakresie uczenia się w oparciu o pracę.

Aby promować WBL w Europie i zapewnić instytucjom kształcenia i szkolenia zawodowego więcej środków, Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z organizacjami z 5 krajów - Bułgarii, Hiszpanii, Włoch, Cypru i Rumunii - przystąpił do projektu "Uczenie się w oparciu o pracę - wejście w zawodową przyszłość".

Głównym celem projektu jest stworzenie środowiska umożliwiającego młodym ludziom mobilność w ramach WBL oraz promowanie holistycznego podejścia do zwiększania szans zatrudnienia młodzieży poprzez łączenie sektorów edukacji pozaformalnej, formalnej i rynku pracy, przyczynianie się do tworzenia długoterminowych wielopoziomowych międzysektorowych sieci i współpracy.

Jednym z końcowych rezultatów projektu jest Raport o najlepszych praktykach w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz WBL w całej Europie. Raport został opracowany podczas drugiego międzynarodowego szkolenia w ramach projektu, które odbyło się w Sofii (Bułgaria) w lutym 2020 roku. Przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich wzięli udział w szkoleniu i przyczynili się do opracowania raportu.

Raport o najlepszych praktykach projektu jest skierowany do wszystkich osób w każdym wieku, które chcą dowiedzieć się więcej o sektorach kształcenia i szkolenia zawodowego w różnych krajach europejskich oraz o realiach uczenia się w miejscu pracy. Składa się on z 6 różnych rozdziałów - Definicje i przykłady sektora VET oraz WBL; Kształcenie i szkolenie zawodowe w każdym z krajów partnerskich; Wspólne problemy sektora VET; Potrzeby i rozwiązania; Uczenie się w oparciu o pracę oraz Połączenie pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym a WBL.

Jeśli chcesz przeczytać ukończony Raport Najlepszych Praktyk i dowiedzieć się więcej o sektorze VET i WBL w całej Europie, odwiedź stronę internetową projektu: http: //work-basedlearning.eu/

Story Page