Wsparcie z UE dla Polski na lata 2014-2020

Polska to ciągle największy beneficjent wsparcia udzielanego przez Unię Europejską. Nie zmieni się to również w latach 2014-2020, budżet przeznaczony przez UE dla naszego kraju w tym okresie wynosi bowiem 82,5 miliardów euro. Sam podział i wykorzystanie środków były przedmiotami licznych dyskusji i analiz.

Dziś wiemy już jednak, że zostaną one przeznaczone między innymi na zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki oraz poprawę spójności terytorialnej i społecznej kraju. Wszystkie środki mają zresztą służyć celowi nadrzędnemu, a za taki można uznać poprawę poziomu życia mieszkańców naszego kraju. Oczywiście, Polska nie otrzymała omawianego wsparcia przez przypadek, naczelnym kryterium branym pod uwagę przez UE jest bowiem poziom PKB na mieszkańca danego państwa.

Jeśli poziom ten dla danego regionu wynosi od 75 do 90 procent średniego poziomu unijnego, region taki otrzymuje status regionu w okresie przejściowym. Nasz poziom PKB na mieszkańca nadal nie przekracza 70 procent średniego poziomu wypracowanego przez UE jako całość. Co więcej, granica 75 procent, która również nie jest zadowalająca, została jak dotąd przekroczona jedynie przez województwo mazowieckie. Poziom PKB na mieszkańca określany jest jako obiektywne kryterium podziału funduszy, warto jednak wspomnieć i o tym, że nie jest to jedyny czynnik brany pod uwagę.

dotacje na ochronę środowiska Już choćby dlatego wysokość wsparcia jest zawsze negocjowana z KE i nigdy nie można utrzymywać, że są to negocjacje proste. Gdy analizujemy sposób wykorzystania wsparcia unijnego, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że najwięcej powinna zyskać infrastruktura transportowa. Nie można jednak pominąć coraz bardziej imponujących nakładów wspierających innowacyjność i przedsiębiorstwa.

UE wspiera też ochronę środowiska i energetykę nie zapominając jednocześnie o inwestycjach w kulturę, edukację i zatrudnienie. Ciekawym projektem jest też wsparcie skierowane zarówno do miast wojewódzkich, jak i gmin, które je otaczają. Pieniądze unijne pozyskane w ten sposób mają być wykorzystane na realizowanie wspólnych inicjatyw ukierunkowanych przede wszystkim na większą dostępność komunikacyjną. Bezzwrotne dotacje to przy tym tylko jedna z form wsparcia udzielana wraz z kredytami i pożyczkami.

Story Page