Wpływ reformy ochrony danych osobowych na TSUE, wywiad z Javierem Puig Saquésem

W trzeciej części wywiadu Javier Puig Saqués wyjaśnia, w jaki sposób Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych może wpłynąć na pracę TSUE. Omawia on:

  • Istnienie inspektora ochrony danych osobowych przy TSUE, a także możliwość wzrostu liczby wniosków o anonimizację orzeczeń TSUE.

Javier Puig Saqués był dyrektorem Dyrekcji ds. Technologii Informatycznych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od 2010 r. do grudnia 2016 r., kiedy to przeszedł na emeryturę. Przez prawie 30 lat pracował w różnych obszarach IT zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym oraz w instytucjach Unii Europejskiej. W 1989 r. wstąpił do Komisji Europejskiej. Był szefem działu IT w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, a następnie w Dyrekcji Generalnej ds. Pan Puig Saqués posiada tytuł magistra biologii uzyskany na Uniwersytecie w Walencji (Hiszpania) oraz dyplom z telematyki i organizacji uzyskany na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Belgia). Pan Puig jest obywatelem Hiszpanii.

W celu uzyskania dalszych informacji:

  • Strona Europejskiego Inspektora Ochrony Danych na temat sieci inspektorów ochrony danych instytucji UE Artykuł 95 regulaminu postępowania przed Trybunałem dotyczący anonimowości: 1) Jeżeli sąd krajowy przyznał anonimowość, Trybunał przestrzega jej w zawisłym przed nim postępowaniu2.Na wniosek sądu odsyłającego, na należycie uzasadniony wniosek strony postępowania przed sądem krajowym lub z urzędu, Trybunał może również, jeżeli uzna to za konieczne, przystąpić do anonimizacji jednej lub kilku osób lub podmiotów uczestniczących w postępowaniu. Ostatni wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE z dnia 10 stycznia 2017 r;

Powtórzenie (obejrzenie) pozostałych części wywiadu:

  • Cyfrowa transformacja TSUE Multimedialne zarządzanie rozprawami w TSUE i jego wyzwania: wideokonferencje, streaming dostępu do rozpraw

Story Page