Technika refleksyjnego uczenia się

Identyfikacja i integracja efektywnych procesów uczenia się w celu przekazywania lub przyswajania nowej wiedzy jest kluczowa zarówno dla edukatorów, jak i dla uczących się. Wynika to z faktu, że każda osoba to inna kombinacja mocnych i słabych stron; fakt ten wpływa na sposób przyswajania informacji. W każdym razie, identyfikacja odpowiedniego dla danej osoby stylu uczenia się zwiększa jej dynamikę uczenia się.

W tym kontekście, refleksyjne uczenie się przetwarza nowe informacje poprzez filtrowanie ich przez osobiste doświadczenia. Krótko mówiąc, uczeń zdobywa głęboką wiedzę i wykracza poza zapamiętywanie informacji; angażuje się w bardziej aktywną rolę w tym procesie.

Teorie refleksyjnego uczenia się

Istnieją 4 teorie, które badają ten typ uczenia się:

Dewey

Teoria Johna Deweya dotycząca refleksji opiera się na doświadczeniu; oraz na trudnościach, które pojawiają się przy danej okazji. Jest to proces refleksji, który pociąga za sobą identyfikację i opracowanie problemu oraz ustalenie potencjalnych rozwiązań, które odpowiadają sytuacji. Ponadto, teoria ta postuluje, że refleksja jest ciągłym procesem rozwoju, ponieważ nowe wydarzenia mogą być redefinicją dla obecnej wiedzy i umiejętności.

Schön

Z drugiej strony, teoria Schöna przedstawia model, w którym refleksja pojawia się albo w trakcie trwania wydarzenia, albo po jego zakończeniu. Pierwszy przypadek obejmuje ocenę i podjęcie natychmiastowych działań podczas zdarzenia, a drugi wyraża proces refleksji po zdarzeniu.

Kolb

Kolb i Fry zaproponowali ramę kompleksowego cyklu uczenia się, w którym wszystkie etapy są tak samo ważne, aby być wykwalifikowanym. Konkretnie Pedler uprościł ten model do następujących etapów:

  • Coś się stało.
  • Co się stało?
  • I co z tego?
  • Co teraz?

Boud

Wreszcie, istnieje model Boud, Keogh i Walker, który uznaje emocje za elementy sprzyjające doświadczeniu uczenia się. Podkreśla on znaczenie emocji wyzwalanych podczas wspominania.

Jakie są korzyści?

Eksploracja techniki refleksji może okazać się bardzo korzystna dla uczących się.

W rzeczywistości jest to strategia, która zwiększa samoświadomość osoby w odniesieniu do jej osobistego procesu uczenia się. Zastosowanie tej techniki poprawia proces uczenia się poprzez wybór odpowiednich strategii, które odpowiadają potrzebom danej osoby.

Ponadto, dzięki tej technice osoba wyostrza swoje krytyczne myślenie, a co za tym idzie, swoje umiejętności metapoznawcze. W ten sposób zwiększa się zdolność osoby do samodzielnego kierowania swoim uczeniem się, co w konsekwencji ułatwia przejście do autonomicznego uczenia się.

W tych ramach, konsorcjum REFLECT ma na celu wzmocnienie doświadczenia edukacyjnego poprzez rozwój strategii refleksyjnego uczenia się. Realizacja tego projektu jest współfinansowana przez program Erasmus+.

Odwiedź oficjalną stronę REFLECT i dowiedz się więcej.

Takeaway

Pokonanie tego procesu wymaga poświęcenia czasu i praktyki, jednak wysiłek włożony we wprowadzenie go do swojej nauki może się opłacić.

Niewątpliwie dzięki temu procesowi osoba przejmuje odpowiedzialność za swoje uczenie się i staje się autonomicznym uczniem, zobowiązując się do odpowiedzialności za nadzorowanie swojego rozwoju osobistego.

Story Page